اصولاً استفاده از برنامه وفاداری باید همراه با خدمات و سرویسهای مختلف همراه گردد. برخورد ویژه، سرویس متفاوت و ... همراه با استفاده از برنامه وفاداری بسیار مهم است. چون عمدتاً برنامه های وفاداری بر پایه اعتبار و امتیاز استوار هستند و اضافه کردن بخش حسی و معنوی بسیار پراهمیت خواهد بود.

.